BÁT TRẠCH PHONG THỦY 3
Thứ hai - 26/09/2022 10:09

BÁT TRẠCH ĐẠI DU NIÊN VÀ NHỊ THẬP TỨ SƠN .

Đại du niên ca là một bài khẩu quyết căn cứ vào lưu niên của nhân sinh để phán đoán vận mệnh và trạch mệnh tốt xấu. Lục chỉ Lục sát, Thiên chỉ Thiên y, Ngũ chỉ Ngũ quỷ, Họa chỉ Họa hại, Tuyệt chỉ Tuyệt mệnh, Diên chỉ Diên niên (Phúc đức), Sinh chỉ sinh khí, Phục chỉ Phục vị (Bản mệnh).
I/ Ngũ hành và tính chất của các sao cụ thể như sau :
1* Sinh khí : Sao Tham lang Ngũ hành thuộc Mộc thượng cát.
2* Diên niên : Sao Vũ khúc Ngũ hành thuộc Kim thượng cát.
3* Thiên y : Sao Cự môn Ngũ hành thuộc Thổ trung cát.
4* Phục vị : Sao Tả phụ Ngũ hành thuộc Thủy tiểu cát.
5* Tuyệt mệnh : Sao Phá quân Ngũ hành thuộc Kim đại hung.
6* Ngũ quỷ : Sao Liêm trinh Ngũ hành thuộc Hỏa đại hung.
7* Họa hại : Sao Lộc tồn Ngũ hành thuộc Thổ thứ hung.
8* Lục sát : Sao Văn khúc Ngũ hành thuộc Thủy thứ hung.
II/ Đại du niên ca :
Càn Lục Thiên Ngũ Họa Tuyệt Diên Sinh
Phục Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài.
Khảm Ngũ Thiên Sinh Diên Tuyệt Họa Lục
Phục Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài Càn.
Cấn Lục Tuyệt Họa Sinh Diên Thiên Ngũ
Phục Chấn Tốn Ly Khôn Đoài Càn Khảm.
Chấn Diên Sinh Họa Tuyệt Ngũ Thiên Lục
Phục Cấn Ly Khôn Đoài Càn Khảm Cấn.
Tốn Thiên Ngũ Lục Họa Sinh Tuyệt Diên
Phục Ly Khôn Đoài Càn Khảm Cấn Chấn.
Ly Lục Ngũ Tuyệt Diên Họa Sinh Thiên
Phục Khôn Đoài Càn, Khảm Cấn Chấn Tốn.
Khôn Thiên Diên Tuyệt Sinh Họa Ngũ Lục
Phục Đoài Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly.
Đoài Sinh Họa Diên Tuyệt Lục Ngũ Thiên
Phục Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn.
III/ Nhị thập tứ sơn đồ thuyết hay Bát quái nạp Can – Chi :
Đại du niên ca quyết, ai học phong thủy phái Bát Trạch đều phải hiểu. Như Càn trạch thì cung Khảm là Lục Sát, cung Cấn là Thiên Y, cung Chấn là Ngũ quỷ, cung Tốn là Hoạ Hại, cung Ly là Tuyệt Mệnh, cung Khôn là Diên Niên, cung Đoài là Sinh Khí…
Đại du niên ca xuất phát từ sự tương sinh của ngũ hành do Tây tứ trạch Càn Khôn Cấn Đoài là cục Kim sinh Thuỷ; Đông tứ trạch Khảm Ly Chấn Tốn là cục Mộc sinh Hoả.
+ Bát quái nạp can chi được quy ước như sau :
Càn nạp Giáp, Nhâm
Khôn nạp Ất, Quý
Cấn nạp Bính
Tốn nạp Tân
Đoài nạp Đinh, Tỵ, Dậu, Sửu
Chấn nạp Canh, Hợi, Mão, Mùi
Khảm nạp Mậu, Thân, Tý, Thìn
Ly nạp Kỷ, Dần, Ngọ, Tuất.
(riêng Mậu, Kỷ thuộc trung cung nên không dùng đến).
+ Lấy 8 quái nạp 10 can, Càn – Khôn là hai quái Phụ mẫu nên mỗi quái nạp 2 can, Cấn Và Tốn thuộc tứ ngung nên nạp mỗi quái một can. Riêng 4 quái ở tứ chính mỗi quái nạp một can và mỗi quái nạp thêm cục tam hợp, Đoài thuộc Kim nên nạp thêm tam hợp cục Kim, Chấn thuộc Mộc nên nạp tam hợp cục Mộc, Khảm thuộc Thủy nên nạp tam hợp cục Thủy, Ly thuộc Hỏa nên nạp tam hợp cục Hỏa (như trên).
+ Bát quái nạp Giáp Tam hợp: Càn Nạp Giáp; Khảm nạp Quý, Thân, Thìn; Cấn nạp Bính; Chấn nạp Canh, Hợi Mùi; Tốn nạp Tân; Ly nạp Nhâm, Dần, Tuất; Khôn nạp Ất; Đoài nạp Đinh, Tị, Sửu.
Như vậy trạch mệnh thuộc Càn thì:
Nhâm sơn là Phục vị.
Tý sơn là Lục Sát
Quý sơn là Diên niên
Sửu sơn là Sinh khí
Cấn sơn là Thiên y
Dần sơn là Tuyệt mệnh
Giáp sơn là Phục vị
Mão sơn là Ngũ quỷ
Ất sơn là Diên niên
Thìn sơn là Lục sát
Tốn sơn là Hoạ hại
Tỵ sơn là Sinh khí
Bính sơn là Thiên y
Ngọ sơn là Tuyệt mệnh
Đinh sơn là Sinh khí
Mùi sơn là Ngũ quỷ
Khôn sơn là Diên niên
Thân sơn là Lục sát
Canh sơn là Ngũ quỷ
Dậu sơn là Sinh khí
Tân sơn là Hoạ hại
Tuất sơn là Tuyệt mệnh
Kiền sơn là Phục vị
Hợi sơn là Ngũ quỷ.
Những Trạch mệnh khác theo khẩu quyết của Bát đại du niên và Bát quái nạp can chi ở trên để tìm những hướng tốt nhất cho từng trạch mệnh.
Đại du niên ca của Bát Trạch không chỉ dùng cho Bát quái ( 8 cung) mà phải đủ «Nhị thập tứ sơn» (24 sơn hướng). Bát Trạch như vậy mới đầy đủ vì 24 sơn hướng hoạ phúc không như nhau. Phúc họa tàng ẩn trong đó. Đối với người có trạch mệnh thuộc Càn thì hướng Cấn là Thiên y mà lại có Tuyệt mệnh trong đó, Khảm là Lục sát mà lại có Diên niên, cùng một cung bát quái mà hoạ phúc lại khác nhau chính là vì vậy. Cũng từ đây mọi điều đã được sáng tỏ, tuy cùng một hướng nhà, cùng một trạch mệnh mà người phát phúc người lại mang họa. Có khi nhà phạm hướng Tuyệt mệnh nhưng lại giàu có và phát phúc lâu dài, nhà được hướng Sinh khí nhưng thực ra lại phạm Họa hại… Đây chính là tinh hoa phong thủy của trường phái Bát trạch.///

 

(ST)

Tác giả bài viết: Thầy Bùi Quang Uy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
2011 Phong Thủy Phương Đông