LẬP HƯỚNG THEO PHÂN CHÂM (P4).
Thứ ba - 02/06/2020 09:47
2. TÝ SƠN NGỌ HƯỚNG.
·        Tý sơn – Ngọ hướng gia Quý.
Dùng Canh Tý , Canh Ngọ phân kim . Tọa sao Hư 5 độ , ấy là Ất Sửu Thổ độ Thái Dương lâm vị . Người trưởng và người mạng Kim , mạng Thủy phú quý song toàn , ngành 2,3 bán cát.
·        Tý sơn  – Ngọ hướng gia Nhâm.
Dùng Bính Tý , Bính Ngọ phân kim . Tọa sao Nguy 3 độ , ấy là Nhâm Tý Mộc độ bình phân , Canh Tý Thái Dương tương vị , chủ người có mạng Kim , Thổ, Thủy phát phú quý lớn , các ngành đều vượng.
Chẳng hợp vào vị trí sao Nguy 4 độ là phạm Mộc tinh quan sát , vào sao Hư 3 độ là phạm Thủy Tổ quan sát tất chẳng lành . Tuy rằng chẳng tuyệt , nhưng chỉ 1 đời phú quý , sang đời thứ 2 trở đi nghèo đói . Những năm Tý – Ngọ - Mão – dậu xuất hung sự .
·        Tý sơn  – Ngọ hướng chính châm.
Dùng Bính Tý , Canh Tý phân kim. Tọa vào giữa sao Hư và sao Nguy – Hướng sao Trương 2,5 độ làm Hỏa cục . Cục này hợp phương Càn núi trùng điệp , cao lớn . Núi phương Cấn ( Trường sinh ) nếu có đá nổi hình dài cao là “ Ấn thụ ” , chủ cập đệ đăng khoa , Thìn sơn ( Quan đới ) triều lai , chủ nam thanh nữ tú , trưởng phòng phú quý trước .
Nếu tả Thủy đảo hữu , xuất ra Tân Tuất là Mộ khố của Hỏa cục , chính Vượng hướng  - Là Tam hợp liên châu – Ngọc đới triều thân quý giá vô cùng. Chủ đại phú đại quý , mọi ngành , mọi nghề đều phát .
Thủy xuất Đinh Mùi luận là Mộc cục , hướng Tử - Là hóa Tử vi Vượng – Tự Vượng hướng , cũng đại phát phú quý , Nếu hữu Thủy đảo Tả xuất , chủ phú quý song toàn , nhân đinh hưng vượng . Chẳng nên phạm vào 2 chữ Dần , Mão , phạm vào chẳng dâm cũng tuyệt .
Nếu Bính ( Đế Vượng ) sơn cao lớn , ngành ngành đều vượng , quan cao cực phẩm , ba ngành hưng vượng.
Phản cục : Núi phương Tý nhỏ mà núi phương Quý lớn thì cha hưng con suy . Tý sơn – Ngọ hướng Thủy xuất ra Tốn Tị ( Thai hướng Tuyệt Thủy lưu ) , là xung phá hướng thượng lâm quan , phạm Sát nhân Hoàng tuyền , chủ bại tuyệt.
Tả Thủy đảo Hữu, xuất ra Bính Ngọ thì không nhân đinh , tiền tài ( vì đem nước Suy , Bệnh , Tử , Tuyệt vào Minh đường ) . Dần sơn cao chủ trưởng phòng hoán thê đổi thiếp đi đến vô hậu. Nếu có Ao phong thổi, trưởng phòng linh đinh , cô quả , bại tuyệt.
Giáp sơn ( Mộc dục ) cao , ngành út khốn khổ , nếu có Khôn phong cũng có cứu giúp , thời hóa hung làm cát . nếu phương Mùi sơn phong cao khởi , có nữ mà chẳng có nam. Hợi ( Tuyệt ) sơn cao khởi , chủ ngành giữa tuyệt tự . Dậu ( Tử ) phương Thủy lai , là Âm Dương tương đấu , là Tứ Phá Thủy , chủ quan phi khẩu thiệt, gia đạo bất an.
( Trên đây là luận Hỏa cục Trường sinh tại Dần . Các cục khác cứ luận theo Trường sinh ).
·        Tý sơn  – Ngọ hướng kiêm Nhâm Bính.
Dụng tọa Bính Tý – Hướng Bính Ngọ phân kim. Tọa sao Nguy 3 độ - Hướng sao Trương 6 độ làm Thủy cục. Ấy là quẻ lành , thiếu nam ( Cấn nạp Bính  ) , cùng trung nữ ( Ly ) tương phối , là phu thê chính phối rất cát lợi.
Cần đề phòng cung tù phạm Liêm Trinh , nếu không lệch thì trước hung sau cát . Phòng các năm Dần – Ngọ - Tuất có hung tai, thối tài , tổn đinh .
·        Tý sơn  – Ngọ hướng kiêm Quý Đinh.
Tọa Canh Tý – Hướng Canh Ngọ phân kim. Tọa sao Hư 6,5 độ - Hướng sao Trương 2 độ , trong khoảng đảo Thổ cục ( Thủy , Thổ Trường sinh tại Thân ). Trong 72 cục phân kim, Canh Tý , Bính Ngọ , tuy các phần chia đều nhau , chỉ Ngọ Âm Hỏa , tả hữu đều thành Âm Hỏa, Kim Đinh ấy là Đoài quái chỉ thiếu nữ. Ngọ là Ly quái chỉ trung nữ. Hai nữ đồng cư , lại phạm Lộc tồn , cho nên “
“ Lộc Tồn hành sự đa cuồng vọng ,
Tâm tánh ngoan cường hữu họa tai ”.
Dược cục , Hướng chân đích cũng đa phú quý nhưng dẫu có phú quý cũng chẳng bền lâu. Nếu Hợi , Nhâm , Tý , Quý ( lâm quan , Đế vượng ) phương , sơn hình cao lớ thì rất cát tường . Có Huyệt , có Long khai khẩu , ấy chính là Cát trạch , Cát hướng.
Nếu Mùi , Khôn , Thân phương có sơn phong cao lớn , có Thủy chảy về , Ất Thìn chảy ra , chủ nhân đinh đại vượng, trải nhiều đời thanh quý. Nếu Mùi , Khôn , Thân ( Dưỡng , Trường sinh ) phương , có sơn phong ôm chầu thanh tú , có văn bút hoa biểu, xuất Trạng nguyên cập đệ. Nếu Thủy loan uốn khúc mà ra , người hưởng tuổi thọ cao . Nếu Canh phương Thủy lai , ấy là đại phú quý. Phú quý miên viễn cục này nếu phóng Đinh , tương đối cát ( Tử Hướng , Mộ khố , Mộc cục ).
Phản cục : Ất Thìn , Tốn Thủy chảy về đến Mùi, theo Thân phương mà ra , tức là Mộc cục , Tử Hướng , Tuyệt Thủy, là đoản mạng Thủy, đinh tài đại bại , chết yểu, không thọ.
Nếu phương Canh , dậu Thủy lưu khứ , là Giao nhi bất cập , chủ đại bại , loạn dâm phong tật , quan phi khẩu thiệt, lao ngục gông cùm. Tân phương Thủy đến , xuất người phong lưu dâm loạn . Bính Ngọ phương có sơn cao lớn , thai phụ khó sinh , thân mất , con chết. Ất Thìn phương có sơn cao lớn , hay xuất Thủy khẩu , là Thai Hướng phạm Thoái Thần.
( Trên đây là luận Thủy , Thổ cục Trường sinh tại Thân . Các cục khác cứ luận theo Trường sinh ).
3.QUÝ SƠN – ĐINH HƯỚNG.
·        Quý sơn – Đinh hướng gia Tý.
Dùng Bính Tý , Bính Ngọ phân kim, tọa sao Nữ 7 hay 8 độ, ấy là Đinh Sửu Thủy độ. Chủ ngành trưởng phú quý, đinh , tài lưỡng vượng.
·        Quý sơn – Đinh hướng gia Sửu.
Dùng Canh Tý , Canh Ngọ phân kim . Tọa sao Nữ 1 độ , ấy là Tân Sửu Mộc độ bình phân Ấy Sửu. Chủ ngành trưởng , ngành út phú quý , ngành 2 , 4 vượng nhân đinh. Nếu qua 2 hay 3 độ phạm vào cửa Kim , Mộc sát chủ chết trẻ, ngành trưởng tổ đinh tài , nữ nhân chẳng lành .
·        Quý sơn – Đinh hướng chính châm.
Dùng Bính Tý , Canh Tý phân kim. Tọa sao Nữ 5,5 độ - Hướng sao Liễu 7,5 độ làm Hỏa cục . Cục này hợp Nhâm Tý sơn cao thì mọi ngành nhân đinh đều vượng, cùng tuổi thọ cao. Bính ( Vượng ) có sơn cao lớn chủ phú . Ngọ ( Vượng ) có sơn cao lớn tú lệ chủ quý. Ất ( Quan đới ) có sơn cao lớn mà gần hoặc Tân có sơn cao lớn đều lợi cho ngàng trường nhất,
Canh sơn cao lợi cho ngành 3 và ngành 6, đinh tài đều vượng, lại sinh lắm người háo sắc . Hữu Thủy đảo tả ở Tốn ( Hướng Dưỡng , Thủy ra Tuyệt ) chủ phú quý song toàn , đa đinh đa thọ.
Nếu tả Thủy đảo hữu, xuất ra Khôn là chính Mộc cục – Lập Hướng Mộ , Thủy chảy ra Tuyệt là cứu bần Thủy pháp , chủ phú quý song toàn , vượng đinh , thọ cao.
Phản cục : Nếu Tốn sơn cao lớn , chủ tổn đinh , tuyệt tự, hoặc nam nhân bệnh về mắt. Nếu Khôn sơn ( Bệnh ) cao lớn chủ quan phi khẩu thiệt, gia tài thối bại. Càn sơn ( Tuyệt ) cao khởi ngành 3 chẳng lợi, mắt mờ tai điếc. Cấn sơn cao khởi ngành 2 đổi vợ tổn con , nhân đinh không vượng. Sửu sơn cao lớn , chủ cha con cùng bại , nữ nhiều nam ít.Bính sơn , Ngọ sơn bị khuyết , gió thổi lại tất chủ người sau li hương. Thìn sơn cao lớn , con trưởng xuất sinh vợ dâm loạn , bại gia vì con . Tuất phương sơn cao lớn , mọi ngành chẳng lợi. Mùi phương có Thủy lai đáo Minh đường , tuy đinh tài có vượng , chỉ xuất người háo sắc mà thôi.
·        Quý sơn – Đinh hướng, kiêm Tý Ngọ.
Dùng Sơn Bính Tý - Hướng Bính Ngọ phân kim. Tọa sao Nữ 8 độ- Hướng sao Liễu 10 độ , làm âm Thủy cục . Ngọ là Ly quái , chỉ trung nữ. Đinh nạp Đoài chỉ thiếu nữ, hai nữ cùng 1 giường làm sao sinh sản . Phòng năm Dần – Ngọ - Tuất có bệnh mắt , lại gặp mẹ mìn bắt mang bán , chẳng nhận cha mẹ.
·        Quý sơn – Đinh hướng, kiêm Sửu Mùi.
Dùng Canh Tý – Hướng Canh Ngọ làm phân kim . Tọa sao Nữ 2,5 độ - Hướng sao Liễu 4,5 độ, làm Âm Thủy Kiếp cục.
Trường sinh tại Thân . Địa chi Âm Dương chẳng hợp, phu phụ sai phối . Cấn là thiếu nam , Tý , Sửu Thổ là vi tiểu phụ. Phu phụ tương kiêm mới hợp . Nếu Quý kiêm Sửu là lão ông phối với dâu há lại phát phú quý sao ?
Năm Hợi – Mão – M
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
2011 Phong Thủy Phương Đông