PHƯƠNG HƯỚNG TU TẠO
Thứ tư - 12/08/2020 10:59

Nói đến phương hướng tu tạo gồm có hướng nhà, hướng bếp và hướng cửa ngỏ ra vào.

Về phương thì có 8 phương là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông nam, Tây nam, Đông bắc, Tây bắc.

Phương Đông là phương Chấn hay phương Mẹo, phương Tây là phương Đoài hay phương Dậu. Phương Nam là phương Ly hay phương Ngọ. Phương Bắc là phương Khảm hay phương Tý. Phương Đông nam là phương Tốn, phương Tây nam là phương Khôn, phương Đông bắc là phương Cấn, phương Tây bắc là phương Càn.

Về hướng thì có 24 hướng cũng gọi là 24 sơn hay 24 sơn hướng là Tuất, Càn, Hợi; Nhâm, Tý, Quý; Sửu, Cấn, Dần: Giáp, Mẹo, Ất; Thìn, Tốn, Tỵ; Bính, Ngọ, Đinh; Mùi, Khôn, Thân; Canh, Dậu, Tân.

Nhà ở, người ta day theo 8 phương hay 8 cung mà chọn tốt xấu; còn lò, bếp và cửa ngõ thì dựa theo 24 hướng mà chọn tốt xấu. Xin coi đồ hình tóm lược về phương vị Bát quái sau đây:

Vị trí của 8 cung và 24 sơn hướng ở hình Bát quái trên là vị trí cố định không thay đổi. Vòng ngoài là 24 hướng để lò, bếp vị trí nào tốt dùng khoanh trống (o), vị trị nào xấu để chấm đen (•). Trong 8 cung có chia ra làm: Đông tứ trạch và Tây tứ trạch.

Đông tứ trạch là: Khảm, Ly, Chấn, Tốn.

Tây tứ trạch là: Khôn, Cấn, Càn, Đoài.

1. VỀ HƯỚNG NHÀ :

Những người tuổi thuộc Đông tứ trạch làm nhà phải day mặt qua phương Đông tứ trạch mới tốt, còn 4 cung Tây tứ trạch là hung.

Những người tuổi thuộc Tây tứ trạch làm nhà phải ngó mặt qua Tây tứ trạch mới tốt, còn 4 cung thuộc Đông tứ trạch là hung.

Thí dụ: Người tuổi mạng Khảm (tuổi thuộc cung Khảm), nếu làm nhà day qua hướng: KHẢM được Phục vì, hướng LY được Phước đức (Diên niên) hướng CHẤN được Thiên y, hướng TỐN được Sanh khí; nhược bằng ngó qua hướng KHÔN phạm Tuyệt mạng, hướng CẤN phạm Ngũ quỷ, hướng CÀN phạm Lục sát, hướng ĐOÀI phạm Họa hại … các tuổi khác sau sẽ có bản đồ, các bạn cứ theo đây suy tìm ở bản đồ thì rõ.

2.CÁCH ĐẶT LÒ BẾP:

Những người tuổi Đông tứ trạch là Khảm, Ly, Chấn, Tốn phải để lò, bếp nơi Tây tứ trạch là để vào hướng: Khôn, Cấn, Càn, Đoài, nhưng phải lựa nơi sơn hướng tốt mà để. Như đặt lò, bếp tại hướng KHÔN thì phải để tại MÙI, THÂN kiết, KHÔN hung; đặt tại hướng CẤN phải để tại DẦN kiết, còn SỬU, CẤN hung; đặt tại hướng CÀN thì để tại TUẤT kiết còn CÀN, HỢI hung; đặt tại hướng ĐOÀI thì phải để tại CANH kiết, còn DẬU, TÂN hung. Nhưng miệng lò, bếp phải ngó ngay qua phía Khảm, Ly, Chấn, Tốn mới đúng.

Những tuổi thuộc Tây tứ trạch (hay Tây tứ mạng cũng thế) là Khôn, Cấn, Càn, Đoài thì phải đặt lò, bếp nơi Khảm, Ly, Chân, Tốn và chọn sơn nào có khoanh trống là hướng kiết mà để, còn miệng lò, bếp thì cho ngó ngay qua 4 hướng: Khôn, Cấn, Càn, Đoài.

Chú ý: Phải tùy cung mạng của chủ nhà chớ không phải thấy cung tốt trong Bát quái mà dùng được đâu.

Trong 24 sơn hướng có 12 sơn hướng hung kỵ tất cả cung mạng, dù Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch, 12 sơn hướng ấy là: Càn, Hợi, Nhâm, Tý, Quý, Sửu, Cấn, Ất, Đính, Khôn, Dậu và Tân, 12 sơn hướng còn lại là: Tuất, Dần, Giáp, Mẹo, Thìn, Tốn, Tỵ, Bính, Ngọ, Mùi, Thân và Canh là 12 vị trí đặt lò, bếp lên đó được kiết, nhưng phải theo cung tuổi mà chọn.

Bài thơ dưới đây có ý nói vị trí an lò, bếp quan trọng chẳng kém gì hướng day miệng lò, bếp.

Khai táo môn lộ an đồng táo vị:

Táo nhập CÀN cung thị diệt môn

NHÂM, HỢI nhị vị tổn nhi tôn

GIÁP, DẦN đắc tài, THÌN, MẸO phú

CẤN, ẤT thiêu hỏa tức tào ôn

TÝ, QUÝ, KHÔN phương gia khốn khổ

SỬU phương tổn súc, gia họa ương

TỴ, BÍNH phát tài, CANH đại phú

NGỌ phương vượng vị phú nhi tôn.

TÂN, DẬU, ĐINH phương đa tật bịnh

THÂN, TỐN, MÙI, TUẤT trạch hanh thông.

Tác táo thiết kỵ dụng phấn thổ

Tân chuyên cận thủy thiết an ninh

NGHĨA:

Táo đặt vào cung CÀN thì gia môn bị suy sụp

Đặt vào 2 cung NHÂM, HỢI hại cho con, cháu.

Đặt nơi 2 cung GIÁP, DẦN có tiền, THÌN, MẸO được giàu.

Cung CẤN, cung ẤT bị ôn dịch.

Ba cung Tý, QUÝ, KHÔN nhà bị khốn khổ.

Phương SỬU hại lục súc, nhà gặp họa ương

Hai sơn TỴ, BÍNH phát tài, phương CANH đại phú.

Phương NGỌ là phương vượng, con cháu được giàu,

TÂN, DÂU, ĐINH, 3 phương này nhiều tật bịnh.

Cung: THÂN, TỐN, MÙI, TUẤT gia đạo được hanh thông.

Làm bếp rất kỵ đất dơ, dùng: Gạch mới hay đá ở mé nước rất tốt.

3.HOẢ MÔN ( MIỆNG LÒ BẾP)

Hướng day miệng Lò, Bếp có những ảnh hưởng tốt xấu ra sao?

1. Cầu tử nghi tác Sanh khí táo: muốn cầu con, nên day miệng lò bếp qua hướng Sanh khí.

2. Giải bịnh, trừ tai nghi tác Thiên y táo: Muốn giải bịnh, trừ tai họa, nên day miệng lò bếp qua hướng Thiên y.

3. Khước bịnh, tăng thọ nghi tác Diên niên táo: Muốn đẩy lui bịnh tật và tăng tuổi thọ nên day miệng lò bếp qua hướng Diên niên.

4. Cầu vi như y do tác Phục vì táo: Việc mong cầu được xứng ý do miệng lò, bếp day qua hướng Phục vì.

5. Tranh đấu, cừu thù do tác Họa hại táo: Xảy ra việc tranh đấu, cừu thù là do miệng lò bếp day phạm hướng Họa hại.

6. Hao tán, đạo thác do tác Lục sát táo: Bị Hư hao, trộm cắp làm mất mác do miệng lò bếp day phạm phải phương Lục sát.

7. Quan tụng, khẩu thiệt do tác Ngũ quỷ táo: Bị việc kiện thưa, đôi chối là do miệng lò bếp day phạm hướng Ngũ quỷ.

8. Tật bịnh, tử vong do tác Tuyệt mạng táo: Bị bịnh tật, chết chóc do miệng lò bếp day qua hướng Tuyệt mạng.

4.TÁO TOÀ (VỊ TRÍ ĐẶT BẾP)

Vị trí để bếp chịu những ảnh hưởng tốt, xấu thế nào? Nếu để bếp:

CHIẾM PHƯƠNG THIÊN Y: Bịnh hoạn liên miên, thuốc thang không hiệu.

CHIẾM PHƯƠNG SANH KHÍ: Lâm quỷ thai, lạc thai, khó bề sanh sản. Có con cũng không thông minh, không đắc tài, không người trợ giúp, ruộng vườn, súc vật tổn thâu.

CHIẾM PHƯƠNG PHỤC VÌ: Ắt vô tài, tổn thọ, cả đời túng khó.

CHIẾM PHƯƠNG DIÊN NIÊN: Không thọ, hôn nhơn khó thành, vợ chồng không hạp, bị người gièm siểm, ruộng vườn hao tán, súc vật bịnh hoạn, gia đạo túng khó vân vân …

CHIẾM PHƯƠNG TUYỆT MẠNG: Sống lâu, không bịnh hoạn, nhiều của, không bị kiện thưa, đông con, tôi tớ không thiếu, không nạn tai thủy hỏa.

CHIẾM PHƯƠNG LỤC SÁT: Được thêm người, phát tài, không đau ốm, không bị kiện thưa, khỏi nạn tai thủy hỏa, gia môn yên ổn.

CHIẾM PHƯƠNG HỌA HẠI: Khỏi lo thối tài, không bị người hại, không bịnh hoạn, khỏi chuyện thị phi, thưa kiện.

CHIẾM PHƯƠNG NGŨ QUỶ: Không tai họa, không lo trộm cướp, tôi tớ ngay thẳng, siêng năng, đắc lực, không bịnh hoạn, cửa nhà thạnh vượng, lục súc gia tăng.

5.ĐIỀU CẤM KỴ NÊN TRÁNH:

Phòng hậu táo tiền gia đạo phá: Phòng ở phía sau, bếp ở phía trước gia đạo hư.

Táo hậu phòng tiền tử tôn bất hiền: Bếp ở phía sau, phòng ở phía trước con cháu chẳng hiền.

Phòng tiền hữu táo tại MÙI, KHÔN, SỬU, CẤN thượng, sanh tà quái chi họa: Trước phòng có bếp mà bếp lại đặt trên 4 cung MÙI, KHÔN, SỬU, CẤN sẽ sanh ra tai họa tà quái.

Phong tiền hữu táo, tâm thống khước tật: Trước buồng có để bếp bị bịnh tâm thống (đau tức ở tim) và bịnh ống chân.

Đồng hạ hữu táo chủ âm lao kiếp: Làm bếp ngay dưới cây đòn dông nhà chủ về người đàn bà bị bịnh lao và bị mất cướp.

Khai môn đối táo tài súc đa hao: Làm cửa đối diện với miệng lò bếp thì của cải và lục súc bị hao hớt đi nhiều.

Khanh hãm nhược đối táo, chủ nhãn tật, tà sự đa đoan: Hầm hố nếu đối diện với bếp thì chủ về bịnh mắt, sanh ra nhiều việc tà quái.

Táo hậu phòng tiền tai họa liên miên: Bếp phía sau buồng phía trước sẽ gặp tai họa liền liền.

Táo hậu phòng khanh tuyệt tự cô quả: Bếp để ở phía sau buồng và hầm bị tuyệt tự (không người nối dõ), cô quả (góa bụa).

Tỉnh táo tương liên cô, sưu bất hiền: Giếng và bếp đối diện nhau thì mẹ chồng và nàng dâu không có đạo đức.

Táo tại MẸO phương mạng phụ yểu vong: Bếp đặt tại phương MẸO thì bực Mạng phụ (phu nhơn = vợ) bị chết oan.

Táo tại CẤN biên gia đạo bất diên: Bếp ở về hướng CẤN gia đạo không bền lâu được.

6.PHÉP ĐỂ CỬA:

Đây là nói về ĐẠI MÔN tức cửa CHÁNH hay cổng (cửa ngõ) nếu nhà không có cửa ngõ, như ở thành phố thì lấy cửa lớn trước nhà làm chánh.

Muốn làm cửa chánh, phải làm trên 4 cung tốt. Nghĩa là những người thuộc Đông tứ mạng phải làm cửa trên cung Đông tứ trạch là Khảm, Ly, Chấn, Tốn; những người thuộc Tây tứ mạng thì làm cửa trên 4 cung Tay tứ trạch là Khôn, Cấn, Càn, Đoài mới đúng cách, song còn phải chọn trong 24 sơn hướng về cửa nẻo, coi sơn hướng nào tốt thì dùng, sơn hướng nào xấu thì tránh mới được.

Hai mươi bốn sơn hướng về cửa nẻo có tên như sau:

1. Phước đức o

2. Ôn hoàng •

3. Tấn tài o

4. Trường bịnh •

5. Tố tụng •

6. Quan tước o

7. Quan quý o

8. Tử ải •

9. Vượng trang o

10. Hưng phước o

11. Pháp trường •

12. Điên cuồng •

13. Khẩu thiệt •

14. Vượng tằm o

15. Tấn điền o

16. Khốc khấp •

17. Cô quả •

18. Vinh phú o

19. Thiếu vong •

20. Xương dâm •

21. Thân hôn o

22. Hoan lạc o

23. Bại tuyệt •

24. Vượng tài o

Trong 24 cung an môn ở trên, những cung nào ở sau có dấu tròn trống giữa (o) là tốt, chấm đen (•) là xấu. Hai mươi bốn cung này, người ta theo MÔN LÂU NGỌC BỐI KINH lập thành 8 đồ bát quái sẽ viết ở sau cùng của phần này, các vị cứ coi theo đó mà an môn khỏi phải tính toán gì cả. Giờ xin ghi những bài giải thích về sự kiết hung của 24 cung này để được rõ hơn:

1.PHƯỚC ĐỨC (tốt o)

PHƯỚC ĐỨC khai môn đại kiết xương

Niên niên tấn bảo đắc điền trang

Chủ tăng điền địa kim ngân khí

Hựu sanh quý tử bất tầm thường.

2.ÔN HOÀNG (xấu • )

ÔN HOÀNG chi vị mạc khai môn

Tam niên ngũ tái nhiễm thời ôn

Cánh hữu ngoại nhơn lai tự ải

Nữ nhơn sanh sản mạng nan tồn.

3.TẤN TÀI (tốt o)

TẤN TÀI chi vị thị tài tinh

Tại thữ an môn bá sự thành

Lục súc điền viên nhơn khẩu vượng

Gia quan tấn tước hữu thành danh.

4.TRƯỜNG BỊNH (xấu •)

TRƯỜNG BỊNH chi vị tật bịnh trùng

Thử vị môn lập kiến hung

Gia trưởng hộ đinh mục tật hoạn

Thiếu niên bạo tử lao ngục trung.

5.TỐ TỤNG (xấu •)

TỐ TỤNG chi phương đản bất tường

Án môn chiêu họa nặc phi ương

Điền viên, tại vật âm nhơn (đàn bà) hoại

Thời tao khẩu thiệt não nhơn trường.

6.QUAN TƯỚC (tốt o)

An môn QUAN TƯỚC tối cao cuờng

Sĩ quan cao quyền nhập đế hương

Thứ nhơn điền địa tiền tài vượng

Thiên ban kiết khánh tổng tương đương

7.QUAN QUÝ (tốt o)

QUAN QUÝ vị thượng hảo an môn

Đinh chủ danh văn vị tước tôn

Điền địa thứ tai nhơn khẩu vượng

Kim ngân tài vật bất tu luân.

8. TỬ ẢI (xấu •)

TỬ ẢI vị thượng bất tương đương

An môn lập kiến hữu tai ương

Đao binh hoạnh họa tào hoành sự

Ly hương tử ải nữ nhơn thương.

9.VƯỢNG TRANG (tốt o)

VƯỢNG TRANG an môn tối kiết xương

Tấn tài tấn bảo cập điền trang

Bắc nhơn thủy, âm nhơn tấn khiết

Đại hoạnh tàm ty lợi thắng thường.

10.HƯNG PHƯỚC (tốt o)

HƯNG PHƯỚC an môn thọ mạng trường

Niên niên tứ quý thiểu tai ương

Sĩ nhơn tấn chức đa quan lộc

Thứ nhơn phát phước tấn điền trang.

11.PHÁP TRƯỜNG (xấu •)

PHÁP TRƯỜNG vị thượng đại hung ương

Nhược an thử vị thọ thương trường

Phi tai, lao ngục phu dả sảo

Lưu đồ, phát phối xuất tha hương.

12.ĐIÊN CUỒNG (xấu •)

ĐIÊN CUỒNG chi vị bất khả khai

Sanh ly, tử biệt cập điên tà

Đoạn địa, tiêu thối nhơn khẩu bại

Thủy hỏa, ôn hoàng tuyệt diệt gia.

13.KHẨU THIỆT (xấu •)

KHẨU THIỆT an môn tối bất tường

Thường chiêu vô hảnh, hoạnh tai ương

Phu thê tương tiển nhựt trực hữu

Vô đoan huynh đệ đấu tranh cường.

14.VƯỢNG TẦM (tốt o)

VƯỢNG TÂM vị thượng hảo tu phương

Thử vị an môn gia đạo xương

Lục súc tàm ty giai đại lợi

Tọa thâu mễ cốc mãn tương thương.

15.TẤN ĐIỀN (tốt o)

TẤN ĐIỀN vị thượng phước miên miên

Thường chiêu tài bảo tử tôn hiền

Cánh hữu ngoại nhơn lai ký vật

Kim ngân tài vật phú điền viên.

16.KHỐC KHẤP (xấu •)

KHỐC KHẤP chi vị bất khả khai

Niên niên chi vị đáo gia lai

Uổng tử thiếu vong nam tổn nữ

Bi đề lưu lụy viết đinh tai.

17.CÔ QUẢ (xấu •)

CÔ QUẢ chi phương thi đại hung

Tu chi quả phụ tọa đường trung

Lục súc điền tàm cu tổn bại

Cánh liêm nhơn tán tẩu tây đông.

18.VINH PHÚ (tốt o)

VINH PHÚ vị thượng tối kham tu

An môn đương đích vượng nhơn châu

Phát tích gia đình vô tai họa,

Phú quý vinh huê sự tối thâu.

19.THIẾU VONG (xấu •)

THIẾU VONG chi vị bất khả đàm

Nhứt niên chi nội khốc thinh thê

Háo tửu, âm nhơn tự ải tử

Lôi môn thương tử, tử thiên khê.

20.XƯƠNG DÂM (xấu •)

XƯƠNG DÂM chi vị bất kham tu

Tu chi dâm loạn thị vô hưu

Thất nữ, hoại thai tùy nhập định

Nhứt gia đại tiểu bất tri tu.

21.THÂN HÔN (tốt o)

THÂN HÔN vị thượng hảo tu phương

Tu chi thân diệc chúng hiền lương

Đương thời lai vãng đa kiết khánh

Kim ngân tài bảo mãn dinh thương.

22.HOAN LẠC (tốt o)

HOAN LẠC tu môn cánh tấn tài,

Thường hữu âm nhơn vị tống lai.

Điền tàm lục súc giai hưng vượng,

Phát phước, thinh danh thọ tợ lôi.

23.TUYỆT BẠI (xấu •)

TUYỆT BẠI chi phương bất khả tu

Tu chi linh lạc bất kham sầu

Nhơn đinh tổn diệt vô tông chiếc

Ohụ tử Đông, Tây các tự cầu.

24.VƯỢNG TÀI (tốt o)

VƯỢNG TÀI môn thượng yếu quân tri

Phú quý lũng (đầy) thương nhậm phát uy,

Hiếu đạo, nhơn đinh gia nghiệp thắng,

Nhứt sanh phong hậu thọ tề my.

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
2011 Phong Thủy Phương Đông